Karraker & Smallmon

6-year NHL right winger & Sportsnet NHL Analyst Anthony Stewart