Karraker & Smallmon

Dan Dickerson takes us through the Detroit Tigers season in 2020