Karraker & Smallmon

Gabe DeArmond discusses Mizzou's first game since Halloween