BK & Ferrario

Mark Saxon says the 2020 MLB season will be a war of attrition

Mark Saxon says the 2020 MLB season will be a war of attrition