Karraker & Smallmon

Stephanie Apstein, Senior Writer at Sports Illustrated